Demo

alona
 

2015
אלונה וינוגרד - עשייה נשית בראשית הדרך

 

אלונה וינוגרד, משמשת כמנכ"לית התנועה לחופש המידע. פעלה בארבע השנים האחרונות באפקטיביות ובהצלחה רבה לקידום השקיפות השלטונית בישראל. הצליחה להביא ארגון קטן
ודל תקציב להשפעה של ממש על הזירה הציבורית בישראל. הצליחה לסייע לעשרות ארגונים חברתיים לקדם את מטרותיהם ולהעצים את האוכלוסיות שהם מייצגים, בזכות הכח שמעניקה גישה למידע.
קידמה את עקרונות השקיפות וחופש המידע שהפכו בזכות פעילותה לנושא מרכזי בסדר היום הציבורי, והשפיעה כך על מעגלים רחבים הרבה יותר מאותם ארגונים ופרטים שנעזרים בתנועה.