Demo

הסתיים שלב הגשת המועמדויות לפרס רפפורט לחוקר ישראלי צעיר / בכיר לשנת 2018.

בהצלחה לכל המועמדים!

הודעה על הזוכים בפרסים תפורסם בסמוך לטקס פרסי רפפורט בחודש מרץ 2018.