Demo

בשנת 2018 לא תתקיים פניה לציבור להגשת מועמדויות.

הבחירה לקטגוריות פרס 'לעשייה רבת שנים', פרס 'יוזמה בראשית הדרך' ולפרס "אישה מעוררת השראה" תעשה על ידי וועדת הפרס, בהתאם לפנייה ראשונית לחברות הוועדה להגשת שמות מתאימים.

הבחירה תעשה ע"י וועדת השופטות מהרשימה שתיווצר על-ידן.