Demo

 

2009
פרס לאמן ישראלי צעיר - מלאני דניאל

 

נולדה בשנת 1972 ועלתה מקנדה לישראל בשנת 1995. עיסוקה בדימויים של הסוואה והתמזגות אנושית בִּסביבה, משלבים בין תחושת זרות וניכור לבין שייכות למקום. ציוריה מציעים לצופה אינטנסיביות מאופקת, נוגעים בו ומפתים אותו להציץ בסבך הקווים, במשיכות המכחול ובהנחות הצבע, היוצרות בעצמן יער צבעוני עשיר ועכור. נופי ילדות ובני משפחה מנקודת מבט המעידה על השניוּת של המקום שבו היא נמצאת, מבט של מי שמכיר היטב את הנופים, אך כבר מתבונן עליהם מבחוץ.