Demo

nama
 

2015
נעמה אלסאנע - עשייה רבת שנים 

 

נעמה אלסאנע החלה את פעילותה החברתית בתור נערה בכפר לקיה. יחד עם נשים נוספות היא הקימה את העמותה לשיפור המעמד האישה לקיה, העמותה הבדואית הראשונה לקבל הכרות ב-1996.  ניהלה את העמותה ומנהלת את הפרויקט המרכזי, רקמת המדבר ומרכז המבקרים. פעילותה כוללות פעילות להעצמת נשים בדואיות, פיתוח התיירות בנגב והקמת הפורום לתיירות בדואית, הקמת מערך כלכלי שמעניקה הכנסה והערכה עצמית לנשים דרך שמירה על מלאכת יד מסורתית, פיתוח אהבת הקריאה אצל ילדים בדואים דרך הספרייה הניידת של העמותה, שיפור הישגי הלימודים של ילדים ע"י חיזוק בשעורי עזר, פיתוח מנהיגות צעירה, עזרה בהקמת עסקים קטנים עבור נשים והשתתפות בפרויקטים לקירוב עמים ודו קיום.