Demo

קרן ברוך ורות רפפורט  (The Bruce and Ruth Rappaport Foundation)
תקנון פרס רפפורט לאמן ישראלי
 
פרק 1: הפרס
פרסי רפפורט ל"אמנים ישראליים", יוענקו מדי שנה לאמנים ישראליים שימצאו ראויים לכך בגין הישג אמנותי, על ידי קרן ברוך ורות רפפורט בשיתוף פעולה עם מוזיאון תל אביב לאמנות (להלן: "הקרן" ו-"המוזיאון").
1.    שני הפרסים יוענקו מידי שנה בשתי קטגוריות:
(א)    לאמן בכיר בעל הישג אמנותי מוכח (להלן: "פרס א'").
(ב)    לאמן צעיר, מתחת לגיל 40, בעל פוטנציאל (להלן: "פרס ב'").
(להלן, ביחד: "הפרסים").
2.    סכום הפרס: הפרס כולל שני רכיבים, פרס כספי ומימון חלקי של תערוכת יחיד במוזיאון.
פרס כספי: 35,000$ לזוכה בפרס א'; 15,000$ לזוכה בפרס ב'.  
מימון תערוכה: 50,000$ לזוכה בפרס א'; 20,000$ לזוכה בפרס ב'.
3.    קריטריונים לקבלת הפרס:
3.1.     פרס א' – 
3.1.1.  יצירת האמנות בגינה ניתן הפרס תיווצר במהלך כלל שנות פעילות האמן.
3.1.2.  המועמד עוסק באמנות 7 שנים לפחות טרם הגשת המועמדות.
3.2.     פרס ב' – 
3.2.1.  יצירת האמנות בגינה ניתן הפרס תיווצר במהלך כלל שנות פעילות האמן.
4.    הפרסים יוענקו לשני זוכים, אחת לשנה בלבד ולא יוענקו למוסדות או לארגונים.
 
פרק 2: התחייבויות הזוכים בפרס
1.    זוכי הפרסים יתרמו עבודת אמנות שתיבחר ע"י המוזיאון לאוסף האמנות הישראלי ע"ש רות וברוך רפפורט במוזיאון תל אביב לאמנות. ליד כל עבודת אמנות ייתלה שלט שבו כתוב "פרס רות וברוך רפפורט לאמן ישראלי בכיר/לאמן ישראלי צעיר (שנת מענק הפרס)".
2.    על זוכי הפרסים לבוא ולקבלם באופן אישי בטקס פרסי רפפורט אשר יתקיים מדי שנה בחודש מרץ במוזיאון תל אביב לאמנות. 
3.    על זוכי הפרסים חלה האחריות לתיאום מס ו/או על בירור תשלומי מס שיצמחו בגין הזכייה בפרסים ו/או על תשלומם.
4.    על זוכי הפרסים לציין בכל פרסומיהם ופרסומי הגלריה המייצגת שלהם כי הם זוכי פרס רפפורט לאמנות. כמו כן, עליהם לציין את תערוכת היחיד שהוצגה לרגל הזכייה בפרס. 
5.    על זוכי הפרסים לציין ברזומה שלהם את היותם זוכי פרס רפפורט לאמנות.
6.    על זוכי הפרסים לשתף פעולה בראיונות תקשורתיים אודות הזכייה בפרס רפפורט לאמנות.
7.    על זוכי הפרסים להשתתף בתערוכה של כל זוכי הפרס שתיערך אחת ל-10 שנים.
8.    על זוכי הפרסים להשתתף במהלך הצגת התערוכה בשיח גלריה מול קהל המבקרים, פעמיים לפחות, באופן בלעדי או בלוויית אוצר התערוכה.
 
פרק 3: מועמדות לפרס
1.    מועמדים לפרס יהיו אזרחי ותושבי ישראל, שרוב יצירתם האמנותית נעשה בארץ, ועוסקים באמנות באופן פעיל.
2.    מי שקיבל בעבר פרס מהקרן, לא יוכל להגיש מועמדותו בשנית. 
3.    לוועדה האפשרות להציע מועמדים הראויים לטעמה לקבלת הפרס, אף מעבר לתאריך האחרון להגשת המועמדים.
4.    לוועדה האפשרות בנסיבות מיוחדות לאשר מועמדים שאינם עומדים בתנאי סעיף קטן 1.
 
פרק 4: הוועדה והמרכז המקצועי
1.    בחירת המועמדים המומלצים לפרס תהיה בידי וועדת פרס רפפורט לאמן ישראלי (להלן "הוועדה").
2.    הרכב הוועדה – הוועדה תכלול שישה חברי ועדה; שלושה מחברי הוועדה יבחרו על ידי קרן ברוך ורות רפפורט ושלושה מחברי הוועדה יבחרו מטעם המוזיאון. כמצוין בנספח א' לתקנון.
3.    חברי הוועדה יכהנו לתקופה בלתי מוגבלת. קרן ברוך ורות רפפורט והמוזיאון רשאים לסיים מינוי חבר ועדה ולבחור אחר תחתיו לפי שיקול דעתם מעת לעת. 
4.    כל שנה אחד מחברי הוועדה ישמש כיו"ר הוועדה.  
5.    הוועדה רשאית להזמין אוצרים או מומחים אחרים להשתתף בישיבותיה. 
6.    תפקידי הוועדה:
6.1.    הוועדה תקבע את הזוכים בפרס מדי שנה ולצורך כך תבצע מיון של המועמדים השונים בסיוע המרכז המקצועי של הוועדה.
6.2.    לוועדה תהא האפשרות למנות וועדות שיפוט אד-הוק לקבלת חוות דעה לגבי המומלצים ותגדיר לכל ועדה את עבודתה. 
6.3.    הוועדה תתייעץ עם מומחים נוספים כראות עיניה.
6.4.    בכל ישיבה של הוועדה ייערך פרוטוקול, המידע אודות המועמדים יהיה חסוי.
7.       תפקידי המרכז המקצועי במסגרת המוזיאון:
7.1.    פרסום קול קורא, וטופס בקשה למועמדים להגשת הבקשות.
7.2.    ריכוז קבלת שמות מועמדים וטופסיהם.
7.3.    ביצוע הניפוי הראשוני של מועמדים שלא עמדו בתנאי סף. 
7.4.    פנייה למועמדים לגבי בקשות שלא מולאו כנדרש לצורך הבהרה ו/או הוספה ו/או הורדה ו/או הנמקה וכו'.
7.5.    העברת החלטות הוועדה למועמדים.
8.       המרכזת האדמיניסטרטיבית של הוועדה – מי מסגל המוזיאון לפי בחירתו.
 
פרק 5: נהלים להגשת הצעות לפרס
1.       רשות להגשת מועמדים:
1.1.    כל אדם רשאי להציע את עצמו או אדם אחר למועמדות לפרס.
1.2.    ההצעות לשמות המועמדים יבואו מטעם אישים ולא מטעם מוסדות או ארגונים.
2.       הגשת הצעות בכתב:
2.1.    כל הצעת שם מועמד תוגש בכתב בעברית או בעברית ואנגלית ובליווי חומר מסייע לבדיקת המועמד, כמפורט  בסעיף 3 לפרק זה.
2.2.    הנהלת הפרס תפרסם "קול קורא" כל שנה, המזמין הגשת הצעות למועמדים לפרס, עד תאריך נקוב. 
3.       הצעת מועמד לפרס תכלול:
3.1.    קורות חיים מתומצתים של המועמד. 
3.2.    מכתב המלצה אחד, ועד שלושה לכל היותר.
3.3.    תצלומי עבודות (30 דימויים על גבי דיסק און קי).
3.4.    צילום תעודת זהות.
4.       את הבקשות יש להגיש בדלפק הקבלה של מוזיאון תל אביב לאמנות ו/או בידי המרכזת האדמיניסטרטיבית.
5.       את הבקשות יש להגיש עד המועד הרשום ב"קול הקורא".
 
פרק 6: הליך בחירת המועמדים
1.    קביעת הליך הבחירה תהא נתונה לשיקול דעת הוועדה. 
2.    הליך הבחירה יפורסם מדי שנה כנספח לתקנון, לא יאוחר מחודש ינואר של אותה שנה.
3.    ההכרזה על רשימת המועמדות הסופית תינתן, לכל המאוחר, כחודש לאחר סגירת ההרשמה.
 
פרק 6: הענקת הפרס 
1.    הפרס יוענק במסגרת טקס הענקת פרסי רפפורט האחרים בתחומים שונים ויוגש על ידי נציגי קרן ברוך ורות רפפורט (הפרסים האחרים שיוענקו באותו טקס הם פרס רפפורט לעשייה נשית פורצת דרך ומחוללת שינוי בחברה הישראלית ופרס רפפורט למחקר ביו רפואי בשיתוף פעולה של מכון רפפורט בטכניון).
2.    למעמד הענקת הפרס יוזמנו מקבלי הפרסים ובני משפחותיהם (10 הזמנות).
 
פרק 7: הוראות כלליות
1.    ההודעה על שמות הזוכים תפורסם בסמוך למועד הענקת הפרס.
2.    הפרס יוענק בחודשים פברואר-מרץ מידי שנה.
3.    הפרס יוענק באירוע חגיגי, שתערוך קרן ברוך ורות רפפורט ואשר ייתן ביטוי למטרות הפרס.
4.    במקרים של חשש לניגוד עניינים של מי מחברי הוועדה, יועלה הנושא לוועדה שתטפל באופן פרטני בכל טענה.  
5.    לוגו הפרס יופיע בכל פרסום הקשור לפרסים שהמוזיאון מפיק (שלטי חוצות / קטלוג / בעיצוב התערוכה /  מודעות / יחסי ציבור וכיו"ב).