Demo

קרן ברוך ורות רפפורט (The Bruce and Ruth Rappaport Foundation)
תקנון פרס רפפורט לעשייה נשית פורצת דרך המחוללת שינוי בחברה הישראלית

פרק 1: הפרס
1. פרס רפפורט לעשייה נשית פורצת דרך המחוללת שינוי בחברה הישראלית ("הפרס") מוענק החל משנת 2013 לשתי נשים אשר עשייתן במרחב הציבורי, החברתי, הקהילתי ו/או הכלכלי בישראל הינה יוצאת דופן, ראויה לציון ומהווה השראה ומופת לנשים באשר הן.
2. סכום הפרס:
2.1 פרס ראשון בסך של 120,000 ₪ יוענק לזוכה מעל גיל 45;
2.2 פרס שני בסך של 60,000 ₪ יוענק לזוכה מתחת לגיל 45.
3. קריטריונים לקבלת הפרס:
3.1 אישה פורצת דרך המחוללת שינוי בחברה הישראלית;
3.2 המועמדת תושבת ישראל, אשר מרבית עשייתה החברתית, ציבורית, קהילתית ו/או כלכלית מתבצעת בארץ;
4. הפרס יוענק לשתי זוכות, אחת לשנה בלבד ולא יוענק למוסדות או לארגונים.
5. לוועדה תהא אפשרות לחלק את הפרס בין מספר נשים.
6. בנוסף לפרסים המפורטים, הוועדה (כהגדרתה להלן) רשאית, לפי שיקול דעתה וביוזמתה, להעניק פרס ו/או פרסים, לאישה או נשים אשר לא הגישו מועמדותן, והן מהוות דוגמא ומופת, או בגין "מפעל חיים", או כ"פרס הוקרה לאישה יוצאת דופן", כאשר גובה פרס זה יהיה בסך של 18,000 ₪.

פרק 2: מועמדות לפרס
7. מועמדת לפרס תהא תושבת ישראל, אשר מרבית עשייתה החברתית, ציבורית, קהילתית ו/או כלכלית מתבצעת בארץ.
8. מי שזכתה בחמש השנים שקדמו למתן הפרס בפרס מרכזי בארץ או בחו"ל (פרס ישראל ו/או כל פרס אחר מעל לסכום של 20,000$) לא תוכל להגיש מועמדותה בגין אותה עשייה בגינה זכתה לפרס. 
9. מי שקיבלה בעבר פרס כספי מהקרן, לא תוכל להגיש מועמדותה בשנית.
10. לוועדה האפשרות להציע מועמדות הראויות מטעמה לקבלת הפרס, אף מעבר לתאריך האחרון להגשת המועמדות.
11. מועמדות לקבלת הפרס ניתן יהיה להגיש החל מיום ___________, למשך 30 יום. הוועדה תהא רשאית להאריך את המועד להגשת מועמדות ובמידה ותעשה כן, תפרסם זאת בהודעה באתר הפרס ו/או בהודעה בתקשורת.
12. במקרה בו למי מחברי הוועדה ישנו עניין אישי במועמדותה או בזכייתה של מי מהמועמדות, חבר ועדה זה ייתן על כך גילוי בפני יתר חברי הוועדה וכן יימנע מלהצביע עבור אותה המועמדת.
13. המידע שימצא בידי הוועדה יהיה חסוי למעט המידע שתפרסם הוועדה מיוזמתה בקשר עם המועמדות הסופיות והזוכות.

פרק 3: הוועדה והמרכז האדמיניסטרטיבי
14. בחירת המועמדות המומלצות לפרס תתבצע על ידי וועדת פרס רפפורט לקידום מצוינות נשית (להלן "הוועדה").
15. הרכב הוועדה – הינו כמצוין בנספח א' לתקנון.
16. תפקידי הוועדה:
16.1 הוועדה תקבע את הזוכות בפרס מדי שנה ולצורך כך תבצע מיון של המועמדות השונות בסיוע המרכז המקצועי של הוועדה.
16.2 הוועדה תתייעץ עם גורמים נוספים כראות עיניה.
16.3 בכל ישיבה של הוועדה ייערך פרוטוקול, המידע אודות המועמדות יהיה חסוי.
17. המרכז המקצועי של הוועדה – הינו כמצוין בנספח א' לתקנון.
18. תפקידי המרכז המקצועי: 
18.1 פרסום קול קורא, וטופס בקשה למועמדות להגשת הבקשות.
18.2 ריכוז קבלת שמות מועמדות וטופסיהן.
18.3 ביצוע הניפוי הראשוני של מועמדות שלא עמדו בתנאי סף. 
18.4 את רשימת המועמדות אשר לדעת המרכז המקצועי אינן עומדות בתנאי הסף כאמור, יעביר ליו"ר הוועדה, לשם בדיקה ואישור ההחלטה.
18.5 פנייה למועמדות לגבי בקשות שלא מולאו כנדרש לצורך הבהרה ו/או הוספה ו/או הורדה ו/או הנמקה וכו'.
18.6 הודעה למועמדות אשר מועמדותן הוגשה ונמצאה ראויה להעברה לוועדת הפרס והעברת החלטות הוועדה למועמדות.
19. ארגון טקס חלוקת הפרסים יהיה באחריות קרן ברוך ורות רפפורט.
20. המרכז האדמיניסטרטיבי של הוועדה ימונה ע"י קרן ברוך ורות רפפורט.

פרק 4: נהלים להגשת הצעות לפרס
21. רשות להגשת מועמדות:
21.1 כל אדם רשאי להציע אדם אחר למועמדות לפרס, לא יתקבלו הצעות של מועמדות המציעות את עצמן.
21.2 ההצעות לשמות המועמדות תבואנה מטעם אישים ולא מטעם מוסדות או ארגונים.
22. הגשת הצעות בכתב:
22.1 כל הצעת שם מועמדת תוגש בכתב בעברית או באנגלית ובליווי חומר מסייע לבדיקת המועמדת, כמפורט בסעיף 3 לפרק זה.
22.2 קרן רפפורט תפרסם "קול קורא", המזמין הגשת הצעות למועמדות לפרס, עד תאריך נקוב, אשר יפורסם בעיתונות ובערוצי דיגיטל רלוונטיים.
23. הצעת מועמדת לפרס תכלול:
23.1 קורות חיים מתומצתים של המועמדת. 
23.2 תיאור ההישגים בעשייה החברתית, ציבורית, קהילתית ו/או כלכלית (וכן הסיבה לכך שעשייתה זו ראויה לקבלת הפרס) בצירוף אסמכתאות ככל הניתן;
23.3 מכתב המלצה אחד לפחות, ועד שלושה לכל היותר;
23.4 הצהרת המועמדת כי לא הורשעה בעבירה אשר יש עמה קלון;
23.5 צילום תעודת זהות של המועמדת.
24. את הבקשות יש לצרף לפי ההנחיות המופיעות באתר פרס רפפורט של קרן ברוך ורות רפפורט בכתובת www.Rappaport-Prize.com: 
25. את הבקשות יש להגיש עד המועד הרשום בקול הקורא.

פרק 5: הליך בחירת המועמדות
26. קביעת הליך הבחירה תהא נתונה לשיקול דעת הוועדה.
27. הליך הבחירה יפורסם מדי שנה כנספח לתקנון, בסמוך לפרסום הקול הקורא.
28. ההכרזה על רשימת המועמדות הסופית תינתן בסמוך לאחר סגירת ההרשמה.

פרק 6: הענקת הפרס 
29. הפרס יוענק במסגרת טקס הענקת פרסי רפפורט האחרים בתחומים שונים ויוגש על ידי נציגי קרן ברוך ורות רפפורט (הפרסים האחרים שיוענקו באותו טקס הם פרס רפפורט לאמנות בשיתוף מוזיאון ת"א לאמנות ופרס רפפורט למחקר ביו רפואי בשיתוף מכון רפפורט למחקר רפואי בטכניון).
30. למעמד הענקת הפרס יוזמנו מקבלות הפרס, בני משפחותיהן ונציגי הארגונים בהן פעילות המועמדות (ככל שישנם) (10 הזמנות).

פרק 7: הוראות כלליות
31. הודעה על שמות הזוכות תפורסם בעיתונות בסמוך למועד הענקת הפרס.
32. הפרס הראשון יוענק ב-13 במרץ 2013, ולאחר מכן מדי שנה בסמוך ליום הולדתו של מר ברוך רפפורט ז"ל.
33. על הזוכות בפרסים לשלב את דבר הזכייה בפרס בקורות החיים שלהן ובפרסומים אודות הזכייה.
34. עשייתן של הזוכות תתועד בסרטון אשר יופק וייערך במימון קרן ברוך ורות רפפורט ויוקרן במעמד טקס הענקת הפרס.
35. אם בשנה מסוימת לא יימצאו, לדעת וועדת הפרס, 2 מועמדות ראויות לפחות, יידחה מתן הפרס לשנה הבאה.
36. הפרס יוענק באירוע חגיגי, של מתן פרסי רפפורט, על ידי נציגי קרן משפחת רפפורט, ואשר ייתן ביטוי למטרות הפרס.
37. הפרס יינתן למועמדת על בסיס תרומתה הייחודית, ללא הבדל גזע, דת, מין ולאום, וכמו כן ללא התייחסות לשיוכה למוסד מסוים.
38. למועמדת תהא נתונה הזכות למשוך מועמדותה בכל אחד משלבי סינון המועמדות, ובלבד שמשיכתה תיעשה עד 7 ימים לפני פתיחת הליך ההצבעה בוועדת הפרס.
39. במקרים של חשש לניגוד עניינים, יועלה הנושא לוועדה שתטפל באופן פרטני בכל טענה.
40. וועדת הפרס תהיה רשאית לבטל את התמודדותה של כל מועמדת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומועמדות לפרס מוותרות מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי ועדת הפרס, קרן ברוך ורות רפפורט.
41. במקרים של חשש לניגוד עניינים, יועלה הנושא לוועדת הפרס, אשר תכריע באופן פרטני בכל טענה, בהצבעה אשר תתקבל ברוב יחסי. הכרעתה של וועדת הפרס תהא סופית.
42. על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
43. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, ככל שיחולו בקשר עם ההשתתפות תחרות או הזכייה בה, יחולו על המועמדת ו/או על הזוכה, לפי העניין והקשרו, וישולמו על ידה. מובהר, כי קרן ברוך ורות רפפורט ו/או מי מטעמם לא ישאו בתשלום מס כלשהו בקשר עם הזכייה.
שיפוי ואחריות
44. כל מועמדת מתחייבת כי במידע שמסרה לוועדה ושעל בסיסו נשקלה מועמדותה הוא אמיתי ומדויק והיא רשאית למסרו.
45. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי וועדת הפרס, קרן ברוך ורות רפפורט לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למועמדת עקב תקלה ו/או טעות ו/או עקב מסירת מידע שגוי או שהמועמדת לא הייתה רשאית למסרו.
46. ההשתתפות היא באחריותה של המועמדת, וועדת הפרס, קרן ברוך ורות רפפורט לא ישאו באחריות בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למועמדת, הקשורים במישרין ו/או או בעקיפין עם הצעת המועמדות או עם הזכייה.
47. המועמדת פוטרת בזאת את קרן ברוך ורות רפפורט, מנהליהם, עובדיהם ומי מטעמם, מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם ההשתתפות (או אי ההשתתפות) ו/או הזכייה, ולא תהיה זכאית לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
48. המועמדת מצהירה כי התחייבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או ביטול.
49. המועמדת תישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ותפצה ו/או תשפה, לפי העניין, את קרן ברוך ורות רפפורט, מנהליה ו/או עובדיה, ו/או את וועדת הפרס ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן והוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הנובעת מעשה ו/או מחדל שלא כדין, הקשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.

קרן ברוך ורות רפפורט (The Bruce and Ruth Rappaport Foundation)

נספח א' לתקנון פרס רפפורט לעשייה נשית פורצת דרך ומחוללת שינוי בחברה הישראלית:
הרכב וועדת הפרס יכלול כדלהלן:
1. יו"ר - עירית רפפורט
2. הגב' אלונה בר און
3. הגב' יהודית יובל רקנאטי – זוכת אות רפפורט לאשה מעוררת השראה לשנת 2017
4. הגב' עדי אלטשולר – זוכת פרס רפפורט ליזמית מבטיחה בראשית דרכה לשנת 2013
5. הגב' תמר אברמוביץ' – מומלצת משפחת רפפורט
6. הגב' הוגט אלחדד – מומלצת משפחת רפפורט
מרכז הוועדה - עו"ד ערן בראור

קרן ברוך ורות רפפורט (The Bruce and Ruth Rappaport Foundation)

נספח ב' – הליך הבחירה בשנת 2018

מבוא
1. נספח זה מפרט את אופן הבחירה במועמדות ובזוכות פרס רפפורט לעשייה נשית פורצת דרך ומחוללת שינוי בחברה הישראלית ("הפרס") דרך בשנת 2018, כאמור בסעיף 27 לתקנון הפרס ("התקנון").
הליך הבחירה בשנת 2018:
2. בשנת 2018 לא תתקיים פניה לציבור להגשת מועמדויות.
3. הבחירה לקטגוריות פרס 'לעשייה רבת שנים', פרס 'יוזמה בראשית הדרך' ולפרס "אישה מעוררת השראה" תעשה על ידי וועדת הפרס, בהתאם לפנייה ראשונית לחברות הוועדה להגשת שמות מתאימים. 
4. הבחירה תעשה ע"י וועדת השופטות מהרשימה שתיווצר על-ידן.
5. מפגש וועדת הפרס יתקיים בתאריך - נדחה.
6. טקס פרסי רפפורט יערך ב- נדחה.